KAUKSI PEOMAJA OÜ

Sisekorraeeskiri

Käesolevad sisekorraeeskirjad reguleerivad kinnistu ja selle päraldiste kasutusse andmist, kasutamist, samuti Kauksi Peomaja kasutamise/kasutaja/kasutusse andja õigusi ja kohustusi. Peomaja töötaja teavitab peomaja tellimise soovi korral potentsiaalset kasutajat sisekorraeeskirjadest. Sisekorraeeskirjadega saab tutvuda Kauksi peomaja kodulehel (www.kauksipeomaja.ee). Peomaja (kasutusse andja) jätab endale õiguse valida kliente oma äranägemise järgi, teiste turvalisuse huvides või majanduslikest kaalutlustest lähtudes ja ei oma kohustust anda peomaja kasutusse talle mittesobivatele isikutele. Juhul kui selline isik on broneerimistasu tasunud, tagastatakse see talle hiljemalt kolme päeva jooksul alates talle vastava teate edastamisest. Peomaja kasutajaks on selle tellinud isik.

1. Kauksi Peomaja kasutusse andmine, kasutuse tasu tasumine

1.1. Peomaja annab kasutusse Kauksi Peomaja OÜ juhatuse liige või juhatuse poolt volitatud isik (edaspidi: kasutusse andja). Peomaja broneerimiseks tuleb kasutajal tasuda broneerimistasu, mis on Kauksi Peomaja üürimise kogusummast 50 protsenti. Broneerimistasu ei kuulu tagastamisele juhul kui kasutaja ise mingil põhjusel loobub peomaja kasutamisest või punktis 1.2. nimetatud juhul (kasutaja ei tasu enne peomaja kasutamist kasutustasu). Broneerimistasu mitteõigeaegsel tasumisel on kasutusse andjal õigus broneering ühepoolselt ilma teatamata tühistada.

1.2. Sularahatehingu puhul tasub peomaja kasutaja peomaja kasutamise tasu vahetult enne peomaja kasutamist. Kui peomaja kasutamise eest ei tasuta enne selle kasutamist võib kasutusse andja keelduda Kauksi Peomaja kasutada anda. Enne peomaja kasutamist viiakse läbi lühike instrueerimine, mille käigus täidetakse peomaja kasutaja kohta lisatud kasutusleht ning avatakse renditavate ruumide uksed. Peomaja kasutusse andmise järgselt vastutab kõigi võimalike õnnetusjuhtumite, peomaja kasutamisel tekkivate võimalike kahjude ning sisekorraeeskirjade täitmise eest kasutaja kuni peomaja kasutamisjärgse ülevaatuslehe allkirjastamiseni kasutusse andja poolt.

1.3. Juhul kui lepitakse kokku täiendavate teenuste osutamises, või on tekitatud peomaja materiaalset kahju, nõutakse nende teenuste või tekitatud kahjude eest täiendavat tasu pärast teenuse osutamist või kahju suuruse kindlaks tegemist.

1.4. Kasutaja teavitab hiljemalt 1 tund enne lahkumist sellest peomaja kasutusse andjat. Kasutaja kohustub mitte lahkuma enne, kui objektile saabub kasutusse andja või kui kasutusse andja selleks loa annab. Juhul kui kasutajal on teada peomajale tekitatud kahjusid, märgib need ülevaatuslehele ja kinnitab seda oma allkirjaga ülevaatuslehel. Kasutaja on kohustatud korvama kõik kahjud mis märgitakse objekti kasutusjärgsele ülevaatuslehele.

1.5. Kasutusse andja kontrollib peomaja seisukorda, kui peomaja kasutamise tagajärjel on tekkinud kasutusse andjal kahjusid või on kasutajale osutatud täiendavaid teenuseid, märgib need ülevaatuslehele, koostab kalkulatsiooni ning väljastab selle kohta vastava arve kasutajale. Nimetatud toimingute juures ei pea viibima kasutaja. Lisatasud tuleb kasutajal tasuda esitatud arve alusel kolme päeva jooksul alates arve väljastamisest. Kahjude hindamisel võetakse aluseks selle taastamiskulu.

1.6. Peomaja kasutaja seisukohalt lõpevad tema kohustused kasutusse andja ees kõigi eelloetletud peomaja tasude tasumise järgselt.

2. Peomaja territooriumi kasutusjuhised

2.1. Peomaja territooriumile võib siseneda ainult selleks ettenähtud teid mööda. Autod tuleb parkida selleks ettenähtud kohta. Peomaja ukse juurde on lubatud sõita ainult kauba peale- ja mahalaadimiseks.

2.2. Territooriumil võib viibida pea kõikjal (välja arvatud punktides 2.2. ja 2.3. nimetatud kohtades). Tuleb silmas pidada, et territooriumil kasvavad mitmed puud,  mida ei tohi kahjustada ning territooriumil asub tiik ja jõgi, mis on sügavad ja ohtlikud. Keelatud on viibida ehitusjärgus olevate ehitiste territooriumil.

2.3. Territooriumil on keelatud maha loopida prügi.

2.4. Keelatud on väljaspool selleks ettenähtud kohti tarbida alkoholi, tegeleda Eesti Vabariigis keelatud tegevustega ( vargused, narkootikumide tarbimine, tulirelvade kasutamine jms) urineerida, oksendada jms.

2.5. Keelatud on teha põhjuseta kahju territooriumi läbivatele loomadele või tekitada kahju loodusele.

2.6. Keelatud on ehitiste ja hoonete lõhkumine.

2.7.Keelatud on lubada territooriumile inimesi rohkem kui on kasutusse andjale teatatud.

3. Peomaja ruumide ja lahtiste rõdude kasutamine

3.1. Ruume tuleb kasutada vastavalt nende kasutusotstarbele.

3.2. Suitsetamine on lubatud üksnes õues.

3.3. Prügi tuleb koguda prügikotti ja jätta selleks ettenähtud kohta. Mujale prügi loopimine ei ole lubatud.

3.4. Keelatud on tegeleda Eesti Vabariigis keelatud tegevustega ( vargus, pahatahtlik kahjustamine, röövimine, mõrv, narkootikumide-, tulirelvade kasutus jms)

3.5. Hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine on keelatud.

3.6. Keelatud on urineerida, oksendada ja muid kehalisi vajadusi rahuldada selleks mitteettenähtud kohas.

3.7. Ei ole lubatud ruumidesse lubada inimesi kokkulepitust rohkem.

4. Kasutaja õigused

4.1. Kasutada peomaja või seda osa peomajast, mis on talle kasutada antud ja kasutada selles leiduvat (nõud, mööbel, mängud, muusikakeskus, internet jms) vastavalt kasutusotstarbele.

4.2.Nõuda tema poolt tellitud teenuste osutamist kasutusse andjalt nii nagu talle on see sobiv ajaliselt, väljaarvatud kella 23.00-06.00. Juhul kui teenuse osutamine on oluliselt viivitatud ning kasutaja soovib sellest loobuda, on tal õigus sellest loobuda ja selle eest tasu mitte tasuda. Samuti on kasutajal õigus nõuda leppetrahvi, mis arvestatakse siis kasutustasust maha ja tasaarveldatakse või kantakse tagasi kasutaja arvele, kuid mitte rohkem kui 15€ ulatuses.

5. Kasutaja kohustused

5.1. Kasutaja on kohustatud tutvuma sisekorraeeskirjadega enne Kauksi peomaja kasutamist.

5.2. Kohustub tasuma sisekorraeeskirjadega sätestatud tasusid tähtaegselt.

5.3. Kohustub täitma Kauksi peomaja sisekorraeeskirju.

5.4. Informeerima kasutusse andjat kahjudest ja muudest õnnetusjuhtumitest.

5.5. Esitama teenuste tellimised vähemalt 3 ööpäev enne nende osutamist.

5.6. Kohustub võtma peomaja kasutusse või andma peomaja üle kokkulepitud ajal.

6. Kasutusse andja õigused

6.1. Nõuda tasu vastavalt kokkulepitud hinnale või kui see muutub vaidluse objektiks, vastavalt kodulehel (www.kauksipeomaja.ee) avaldatud hinnakirjale. Samuti nõuda täiendavat tasu täiendavate teenuste osutamise eest või talle tekitatud kahjude korvamiseks selle taastamisväärtuse järgi.

6.2. Anda punktis 1.5. nimetatud ülevaatuslehe ja arve koostamise järgselt peomaja kasutamiseks teistele kasutajatele.

6.3. Kutsuda korrale kasutajat kasutuseeskirjade rikkumisel ning kui sellest ei ole abi, nõuda kasutuse lõpetamist ning kasutajad ära saata peomajast. Samuti keelduda Peomaja kasutusse andmisest kui kasutustasud on tasumata. Vajadusel kasutada selle toimingu läbiviimiseks turvafirma või politsei kaasabi. Seejuures tasutud tasusid ei tagastata.

6.4. Arvestada viivist tasumata arvetelt 0,5% ööpäevas (tasumata summast). Nõuda sisse võlgasid Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud korras (sh viiviseid).

7. Kasutusse andja kohustused

7.1. Anda peomaja kasutajale kasutamiseks kokkulepitud ajal ja võtta see vastu kokkulepitud ajal.

7.2. Andma igakülgset informatsiooni kasutajale, täitma sisekorraeeskirjadega määratud dokumendid ja instrueerima peomaja kasutajat.

7.3 Osutama tellitud teenuseid õigeaegselt ja korrektselt.